lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3, chapter 10, Ally februari 20, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 2:28 e m
Tags:

Part 3 chapter 10, Ally

MobilED – Mobile tools and services platform for formal and informal learning

Merryl Ford, Meraka Institute, South Africa

Teemu Leinonen, Helsinki University of art and design, Finland

 Mobil teknik är en viktig faktor för formandet av informationssamhället I utvecklingsländer. I Afrika har mobiltelefonanvändningen ökat med 60 % för varje år och är nästan en förutsättning för att utbyta information och kunskap eftersom infrastrukturen inte är lika utvecklad som i utvecklade länder.  Det är ovanligt att skolor använder mobil teknik på lektioner, däremot används det frekvent utanför skolan. Tidigare försök att implementera ICT (information and communication technology) har varit svårt p.g.a. bristande kunskaper hos lärare, stränga och ensidiga utbildningsformer och en svårighet att få det att överensstämma med infrastrukturen och intentionerna i läroplaner. Alla har inte heller tillgång till utbildning. Artikeln beskriver ett projekt i fyra länder uppdelat i tre ”delar” där man koncentrerar sig på Syd Afrika. Det bygger på idén att skapa teknologi som stöder den redan existerande sociala infrastrukturen och ökar potentialen till lärande via mobiltelefonen genom att introducera nya möjligheter till kunskapsdelning och nätverkande (genom wikis, podcasts, sms/mms, plattformar, text-to-speech, bildspel och ljud, och en mobil wikipedia med ljud) i klassrumssituationer såväl som på fritiden. Målet var att få alla att inte bara delta i informationssamhället utan också bidra till det.

Projektet innefattar design av mjukvara innehållande multimedia och språkteknologier (röst, text, bilder) och utvecklande och testande av dessa prototyper som ska vara till hjälp för inlärningen genom användningen av mobil teknik. Mjukvaran gjordes tillgänglig via OSS (open source software). Projektet genomfördes i två skolor där eleverna (16-17 år) hade skiftande bakgrund. I den ena skolan hade man goda förkunskaper, hade egna mobiltelefoner och goda språkkunskaper. I den andra var det helt motsatta förhållanden. På båda skolorna fick man dela på telefonerna när man arbetade med dem. Resultaten visar att både elever och lärare på de båda skolorna var mycket positiva och entusiastiska till användningen, tekniken var lätt att använda och hantera och man såg stora fördelar med att kunna använda den var man än befann sig. Att dela på telefonerna var bara ett problem på den skola där eleverna hade egna telefoner. Observationer visade att delandet främjade samarbetet. Det enda negativa som framkom var att talet var svårt att förstå, högtalarna för dåliga och för en del elever var det svårt att kommunicera på engelska. Den tredje och sista delen av projektet pågår fortfarande och där vill man observera samspelet mellan yngre (13-14 år) elever med olika bakgrund när de använder mobiltelefoner för lärande samt testa MMS/SMS teknologin som en del av MobilED plattformen. MobilED tekniken har stor potential att förstärka och stödja lärandet utan att behöva förändra de befintliga verktygen. Kostnad kan vara ett hinder men kan lösas genom ett MobilED ”kit” med telefoner, laddare, manualer o.s.v. för att lättare kunna implementera mobilt lärandeprojekt. Man vill också sprida idén genom t.ex. lektionsbanker via OSS och visa lektioner genom att göra bildspel. Ett annat hinder handlar om hur man ser på den ”otillåtna” användningen av mobiltelefoner i skolan som kan verka distraherande. En tydlig strategi och policy behövs för det formella användandet av dem.

Egna reflektioner:

Jag tycker att vi har en del att lära av Afrika och deras sociala synsätt på lärande:

”We are, who we are because of others” (s.198).

Här i Sverige tycker jag att fokus ligger på individens utveckling och lärare har lagt ned mycket möda på att bli allt skickligare på att bedöma detta. Mindre tid läggs på att utveckla bra metoder för samarbete och utveckling tillsammans med andra. Jag tycker att MobilED´s strategi verkar mycket jordnära och man har funnit innovativa lösningar för att nå människor med olika bakgrund. Det bygger givetvis på goda uppkopplingsmöjligheter. Jag tror att eftersom eleverna fick dela på telefonerna så förlorade man en del av mobiliteten men det förklaras också i texten att man fokuserade mer på ”learning” i begreppet mobile learning på grund av hur det ser ut i samhället. Jag tyckte artikeln var intressant just på grund av de omgivande faktorerna av den sociala infrastrukturen. Artikeln berör också genusfrågan i förhållande till hur tekniken användes. Flickorna beskrivs som mer återhållsamma på den ”välbärgade” skolan. Undrar hur det ser ut i Sverige?

”…vi (har)uppmärksammat en tendens att pojkar i större utsträckning än flickor använder skolans datorer, särskilt under fritidstid. Alla elever ska i skolan lära sig hantera den nya tekniken, i dagens skola anses elevernas lärande gynnas bland annat genom aktivt datoranvändande, men undersökningar har visat att redan datorkunniga elever, främst pojkar, ofta ockuperar skolans datorer. Ordet teknik reserveras ofta för den teknik som upptar mäns tid och intresse.”

(Flickor och datorer, ett försök att öka flickors intresse för och kunskap om datorer (2001)Holmgren Larsson, Lisa och Wiksten-Häggner Johanna )

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande