lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Ally, Part two chapter 5 februari 13, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 7:47 e m
Tags:

PART 2 Chapter 5, Ally

Informal Learning Evidence in Online Communities of Mobile device Enthusiasts.

Artikeln beskriver en studie av erfarna användare av mobila enheter (PDA´s och mobiltelefoner)och hur de använde dem i informella inlärningssituationer. De frågor man ställer sig är om enheterna används till att stödja användarnas informella lärprojekt, och i så fall hur? Men också om de använder förbindelserna till samarbete?  Informellt lärande anses vara allt lärande som sker utanför formell läroplan och skola (Livingston 2000) och kan vara både avsiktligt och oavsiktligt. Deltagarna söktes upp på olika webforum som handlade om mobila enheter, där de var aktiva användare. Metoden som användes var en webbaserad undersökning där en del frågor också var öppna och dagboksliknande. 150 personer svarade på alla frågorna. Svaren klassificerades med hjälp av ett ramverk bestående av 7 kategorier:

Samarbetsapplikationer (wikis, skype, e-mail), Lokaliseringsstyrda applikationer (GPS), Datasamlande applikationer (kamera, textnotiser, ljud, Referensapplikationer (kursmaterial, E-books), Administrativa applikationer (kalender, konfidentiell information), Interaktiva applikationer (input/output), ”Microworldapplikationer (träning i en konstgjord verklighet).

Man fann att 53 % använde enheterna (både PDA och mobiltelefoner) för att stödja informellt lärande.  100 % av smartphonesanvändarna använde den till kommunikation med andra jämfört med 80% av PDA användarna. Många använde internet via den mobila enheten, 99 % synkroniserade enheten med datorn. De flesta skrev notiser i olika syften, lite mer än hälften använde möjligheten till att spela in ljud. Alla deltagare samlade data (bilder, text, ljud) både för personlig reflektion och för att dela med andra. Gps hade, när studien gjordes, just kommit på marknaden och därför svarade endast 24 % att de använde det. Enheterna hade heller inte vid denna tidpunkt inbyggda kamera och är något som författarna ser en ökning av allt eftersom tekniken utvecklas. 19 % av smartphoneanvändarna och 21% av  PDA användarna kände att de samarbetade via wiki, blog samt delade information via forum. Fördelar som användarna trycker på är att enheten är liten och portabel och har förmåga att lagra en stor mängd information. De nackdelar man kan se är att de har små skärmar, långsam uppkoppling och kort strömkapacitet.

Författarna delar upp kommunikationen i synkronisk- (VOIP, wifi/GPRS) och asynkronisk- (e-mail, weblogs, forum, wikis) kommunikation. Samarbete framstod i studien som ett nyckeltema men alla användare benämnde inte aktiviteterna som samarbete, fast det ändå var det.

Just för att det var en grupp med erfarna användare hade de en annan syn på vanliga problem som läsbarhet och användbarhet. De flesta tyckte att det var lätt att använda och anpassade sig till det mobila gränssnittet. Det var även förvånande i vilken utsträckning en del deltagare anpassade sina enheter efter sina behov. En del gjorde t.o.m. egna ”appar”. Man såg också att ramverket behövde förändras och anpassa urvalet av informella lärandeaktiviteter, eftersom vissa svar kunde passa in i flera kategorier.

Slutligen ser man att mobila enheter i större utsträckning kommer att användas som ”lärande verktyg” i framtiden.

 

Egna reflektioner:

Det var intressant att de valde erfarna användare av mobil teknik till studien. Då kunde man ta sig lite längre i ett kvalitativt användande av enheterna som skulle syfta till mobilt och informellt lärande, och inte fokusera så mycket på svårigheter med tekniken. Många använder mobila enheter på detta sätt idag, men i de lägre åldrarna i skolan är man nybörjare och trevar sig fram. Författarna förutsåg att både användningen av GPS och att inbyggda kamerafunktioner är en självklarhet idag och användningsområdena är många. Bilder på nätet är hetare än någonsin. Bilder har gått från att vara komplement till text till att bli en central del. (http://internetworld.idg.se/2.1006/1.480810/10-satt-att-jobba-med-instagram-och-pinterest-i-din-kommunikation )

Instagram, Dropbox och Pinterest är några exempel på nätverk som har som syfte att sprida, lagra och dela bilder.

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande