lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Mobilt fotspår:) mars 15, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 10:26 f m
Tags: , , ,

Ville bara pilla lite med Tagxedo som är ett utmärkt verktyg för att t.e.x göra sammanfattningar. Här en sammanfattning över verktyg för mobilt lärande, inspirerad från boken Mobilt lärande av Ally som vi läst i kursen samt de artiklar som jag valde från elearningpapers.eu.

mobilt fotspår

Annonser
 

Artikel: M-portfolios – en studie från Spanien mars 12, 2013

www.elearningpapers.eu

M-portfolios: Using mobile technology to document learning in student teachers E-portfolios.

Gemma Tur Ferrer, Dr. Mar Camacho Marti (2012)

Artikeln handlar om en vidareutveckling på Zubizarettas (2009) definition av portfolios för lärarstudenter i Spanien, som ett verktyg för lärande där elever reflekterar och dokumenterar lärande genom samarbetsprocesser. Det optimala är när lärare, elev –elev samarbetar och reflekterar över dokumentationen. Förbättringar av modellen skulle åstadkommas genom att använda mobil teknik eftersom man alltid har tillgång till dokumentationsmöjligheter i ett verkligt kontext. Det handlar om video och ljudupptagningar, bilder och foton samt texter. Författarna säger också att man genom detta sätt kan nyttja informellt lärande till formella lärandeprocesser. De uppmanade eleverna att använda sina egna verktyg och mobila enheter som de annars också gör i sitt dagliga liv, för att dokumentera informellt- och formellt lärande. De producerade bloggar där de reflekterade över sitt lärande, gjorde posters, skapade multimedia presentationer och videos.

Man ser att användningen av video och ljudupptagning är mindre vanligt och att lärare behöver undervisa mer i detta. Många lärare förbjuder användandet av mobil teknik i skolan. Författarna tror att lärarna skulle bättre kunna se användningsområdena och fördelarna med tekniken om man gav dem en modell (som denna) för arbetet.  Samtidigt bygger man en bro över gapet mellan informellt och formellt lärande genom användandet av mobil teknik.

Egen reflektion:

Portfolios är enligt min mening riktigt bra för lärandet. I skolan har vi gått från inköpta ”metoder” som varit rätt dyra till det sätt som här förklaras, där man använder web 2.0 resurser. Det är ett vanligt sätt idag men jag tror att lärare måste bli än mer säkra på vilka metoder de ska använda och tillåta sig att tänka utanför ”ramarna”. Att mobil teknik inte används i samma utsträckning som beskrivs i artikeln tror jag beror på att det inte är alla som har tillgång till tekniken och lärare är rädda att det ska bli orättvist och utpekande. Skolan ska vara ”gratis”, inga avgifter får tas ut som hindrar elever från att delta på samma villkor. Däremot kan man säkert skramla ihop till ett flertal kameror, mp3 spelare, gamla mobiltelefoner och annan mobilutrustning för utlån till de som inte har. BYOD (Bring your own device) är ett bra sätt att få lärandet att kännas meningsfullt, genomgripande och inte bara vara ”skoluppgifter”. Fördelarna med detta sätt att tänka tycker jag väger över.

Charlotte Stenlund

 

 

 

Standing at the crossroads… En artikel från Estland.

www.elearningpapers.eu

Standing at the crossroads: Mobile learning and cloudcomputing at Estonian schools.

Birgy Lorenz, Kaido Kikkas (2012)

Jag valde denna artikel eftersom det handlar om Europa och är relativt ”färsk”. Jag tror också att resultaten kan vara överförbara till svenska förhållanden. De har i en trestegsstudie undersökt 5 framstående skolor i Estland där både elever, lärare, ledning och föräldrar var involverade. Målet var att analysera hur mobilt lärande, molnbaserat lärande och hur riktlinjer för internetsäkerhet ser ut och fungerar i praktiken. 7 typer av uppgifter togs fram för att öka mobilt lärande.

Innan de började projektet trodde man att Estland var väl rustade och hade kommit en bra bit på vägen då det gäller mobilt lärande. Men trots läroplanens intentioner och krav på obligatoriskt användande och tillhandahållande av E-lärandemiljö (plattformar)samt tekniskt välutrustade elever (både kunskapsmässigt och tillgång till utrustning) såg man att lärare saknade motivation till ML. Några hypoteser är att lärarna har för mycket jobb, är underbetalda och vågar inte följa med utvecklingen p.g.a. en förändrad lärarroll samt en rädsla för att öppna upp för mobila enheter pga. kostnader, säkerhetsrisken och brist på kunskap. Användningen av molnbaserade plattformar är i startskedet och ML är ej implementerat på K-12 nivån ännu. Fördröjning av utbildningsreformer i både lärarutbildning och i skolan är också en del av varför ny teknologi ännu inte är implementerad.

Resultatet av de 7 uppgifterna visar att eleverna anser att de jobbar sämre utan fysiskt stöd av läraren, de behöver hjälp att sätta upp mål och använda tekniken till annat än att söka information och använda miniräknaren. Lärarna ansåg att regler och förhållningssätt är en nödvändighet och enheterna var svåra att hantera ex. installera appar, mjukvara, databackup, wifi anslutning m.m. Andra hinder för utvecklingen var risken för stöld, mobbning, känslig information och personligt användande av tekniken på arbetstid. Det var också en stor digitalklyfta mellan elever och lärare. Det som talar för ett användande av molnbaserade tjänster och mjukvaror är att serverkostnaderna för kommunen skulle minska, mindre kostnader för diskutrymme, enklare administration (ex lösenordshanteringen), ökad åtkomst till lärmaterial, överallt och närsomhelst och installerandet och användningen av molnbaserade lärplattformar är mer flexibelt och lättare än användandet av ex. läsplattor.

Framgångsfaktorer för de inblandade skolorna var att ledningen själva var intresserade och hade en vision om användandet av enheterna. De hade också en IKT-specialist och minst 2 personer som erbjöd support till elever och lärare på varje skola. De deltog i projekt och molnbaserade tjänster användes. (Google, Dropbox, Live@edu). Verktygen de använde på skolorna skilde sig åt liksom attityden gentemot att tillåta gratis trådlös uppkoppling. En del hade större budget för IKT. Slutligen redovisar de 6 punkter som ska leda utvecklingen framåt: Lärarutbildningen och lärares fortbildning behöver omorganiseras, policys för användningen av den nya tekniken behöver utarbetas. Enheterna bör först introduceras för lärarna och låta dem utforska dem för att hitta de bästa användningsområdena. Föräldrar och elever bör inkluderas ex som experter ( det är ju de som bekostar verktygen). Fler OER (open educational resources)  och handledningar för dessa behövs. Ledningen behöver tillhandahålla experter.

Egna reflektioner:

Jag känner precis igen mig när de skriver att kommunen tvingar in lärarna i ett hörn där man är tvungen att använda de verktyg som de har pekat ut. Det finns ingen valfrihet eller möjlighet till kreativitet eller anpassning för de elever man har. Kommunen köper in dyra program som sedan efter något år inte längre fyller sina syften. Det var bra för mig att läsa denna artikel eftersom jag får fler argument för att kunna gå min egen väg, utan att vara ”den där gnälliga” som inte vill foga mig som de andra. Argumenten handlar om ekonomiska- och pedagogiska vinster och det har både ledningen och lärare på golvet som gemensamt mål.

Molnbaserade lärplattformar är definitivt inget nytt men jag tror att det kommer att bli vanligare med användningen lägre ner i åldrarna. Dels p.g.a den förbättrade åtkomsten av lärmaterial och uppgifter men också den ökade insynen och samarbetet mellan hem och skola, lärare-elev och elev-elev.

Charlotte Stenlund

 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande