lottanblogg

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Part 3, storkapitel, reflektioner februari 25, 2013

Filed under: 2it008,inläsning — lottan1 @ 10:21 f m
Tags:

PART 3, Ally – storkapitel reflektioner

Kapitel 7-13 beskriver olika studier där man vill visa på olika användningsområden och lärverktyg för mobilt lärande(ML). De tar också upp utmaningar (pedagogiska, praktiska och tekniska) i form av infrastruktur, kontext , användarens förförståelse av tekniken, att omarbeta befintligt material så att det ska passa de små skärmarna, internetåtkomst, att öka kvalitén av interaktionen och förändra den negativa bilden av användningen av mobilteknik i undervisning som finns på många platser. Helt klart är att den användning man har av mobil teknik på fritiden och på jobbet också kan användas inom utbildning och för lärande. Det är speciellt bra för dem som har ett ”rörligt” jobb, eller för de som bor i glesbygden där tillgången och avståndet kan vara ett bekymmer.  Lärmaterial som består av multimedia verkar vara en framgångsfaktor i ML och det finns många möjligheter med mobil teknik att öka samarbetet och interaktionen och därmed också lärandet. Wikis, nätverk och plattformar, sms, mms, bloggar och mycket mer kan bidra till ett kollaborativt lärande. Del 3 väckte många praktiska frågor om hur ML skulle kunna se ut i min verklighet (F-6 skola)? Om man får drömma sig bort lite från ekonomi och befintlig teknisk utrustning på skolan så tror jag på en blandning av metoder. Att flippa klassrummet kanske kräver en mobiltelefon så att jag enkelt kan producera korta genomgångar med hjälp av telefonens inbyggda kamera, en digitalkamera fungerar säkert lika bra eller varför inte inspelningsverktyg såsom Jing som finns att ladda ned gratis till en PC. Allt går att ladda upp på You tube eller bäddas in på klassens blogg för eleverna som kan ta del av detta via valfri teknisk enhet. På bussen när de ska hem, i väntan på maten eller i sängen via läsplattan eller laptopen. Bloggar eller Wikis är något som jag tror passar de yngre eleverna i grundskolan mycket bra. De har stora möjligheter till samarbete och kollaborativt lärande även på fritiden och behöver inte kosta något. Dessutom får eleverna själva välja vilken utrustning (mobil eller ej)man nyttjar till att dela information och ta del av den. I skolans lokaler skulle det vara orättvist om barnen fick använda sin egen utrustning då alla inte har samma förutsättningar.

I kapitel 13 s. 272 (Ally) beskriver författaren ett innovativt (?) sätt som en lärare använde sig av med hjälp av sin PDA. Han spelade in en elev när denne inte uppförde sig bra och visade sedan filmen för eleven i syfte att samtala om beteendet. I det här fallet bad eleven om ursäkt eftersom han direkt kunde se att han hade agerat fel. Det är en bra tanke att stödja svåra samtal med hjälp av multimedia för att öka förståelsen men det har diskuterats livligt i kollegiet om detta verkligen är bra? Risken att kränka den personliga integriteten är stor och har lett till ett beslut i min kommun att om man filmar eller spelar in så ska eleverna vara medvetna om detta och gett sitt samtycke och filerna ska inte sparas längre än man behöver dem. Det kan också finnas elever med skyddad identitet på skolan. Om man fotograferar/filmar ett event ex. skolavslutning, och publicerar detta på internet så är man enligt PuL skyldig att få samtycke till publicering och blir också personuppgiftsansvarig. Med detta följer ett straff- och skadeståndsansvar.

Varför satsas inte mer på fortbildning när motståndet och ”förändringströgheten” sätter upp hinder för att eleverna ska få digital kompetens och skolan effektivt kan följa med i och bidra till samhällsutvecklingen? För jag anser att mobilt lärande faller inom den kategorin eftersom en majoritet av unga idag har en mobiltelefon som många använder till informellt och formellt lärande och med sina kunskaper formar de sedan samhället. Digital kompetens är en av åtta punkter som EU har listat som nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

”Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.” (http://hurdetfunkar.se/skola/entreprenorskap/eus-8-nyckelkompetenser/)

Dessutom är det fastställt i våra styrdokument att IT ska integreras i alla ämnen.  Var står lärarna i detta? Vilka kunskaper behövs för att lärarkåren ska kunna ta till sig mobilt lärande som en del av IKT?  Den utbildning jag fått kring tekniken och IKT är inte speciellt gedigen. I början fick jag delta i ITIS (IT i skolan, 1999-2003) som jag tyckte var ett gediget arbetssätt med skolutveckling i fokus. Det bedrevs i två delar, en seminariedel och ett utvecklingsarbete i arbetslaget och tillsammans med eleverna. Teknisk utrustning skulle användas i någon form. De lärdomar jag drog var att hantera olika program och att bli förtrogen med datorn som verktyg. I lärarutbildningen fokuserades också på olika program och då helst presentationsprogrammen. Efter ITIS tyckte jag inte att det hände någonting förutom att vi fick gå korta (och otillräckliga) kurser om nya digitala system som kommunen hade köpt in (Infomentor och skola 24) som skulle registrera och hantera frånvaro och bedömningsdokumentation samt e-post klienten Firstclass. Sedan kom PIM som jag tycker är bra men saknar det djup som jag tror att lärarkåren behöver, att lära sig om hur vi kan använda tekniken och varför samt lära sig om vilka möjligheter som finns och exemplifiera detta. PIM svarar fylligt på ”vad-frågan” och fungerar som en uppslagsbok när jag ska hantera tekniken. I övrigt har jag fått lära mig själv. Jag har googlat, läst tidningar, frågat och testat mig fram när det gäller bloggverktyg och användningen av smartboard. Min IKT-utveckling har på senare år varit helt beroende av mitt eget intresse och har utförts på min fritid. Hur går det ihop med skolverkets intentioner?

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola(…)kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.14)

Förra veckan skrattade någon när jag använde begreppet IKT och gjorde sig lustig över att jag använde ”fina” begrepp. Det var flera som inte visste vad det betydde och var än mindre medvetna om att mobiltelefonen kan vara en stor resurs för lärandet istället för ett störande inslag. Precis som författarna skrev i Ally kap 13. s.277 så måste det bli tydligt att PDA, Smartphones och andra handhållna enheter är en del av IKT. I pedagogiska magasinet nr 1, februari 2013,s14 uttrycker Ove Hartzell (universitetslektor i didaktik, Stockholms universitet) oro över att den nya teknologin kan reducera den kunskap som varje kultur bemödat sig om att återskapa till nästa generation. Han menar att Sverige håller på att sluta undervisa och istället förlitar sig på ”självreglerande verksamhet”.

”Genuin undervisning håller på att ersättas av en självreglerande verksamhet uttryckt som eget ansvar inför någon ny teknologi eller metodologi. Vi har fått en ny kunskapssyn, som bortser från människans historiska vetande och likställer kunskap med information.”

Jag tror att vi måste släppa det ytliga letandet efter applikationer och övertron på dyra system och istället fundera över hur (mobil och annan) teknisk utrustning skulle kunna stödja det lärande vi vill ha.

Charlotte Stenlund

Annonser
 

 
Edudemic

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

IT-Pedagogerna bloggar

Mobilt lärande, digitalt berättande och kreativt lärande

Skoldatateket i Lycksele

Nyfiken på digitala lärverktyg

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

Annika Sjödahl

lärare, ämnesspanare, föreläsare

Skapa och dela

Skapa och dela digitalt

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

StaffanL

Bazinga!

IT och Pedagog

En podcast om användningen av IT i skolan

IT-magister

Mina tankar om digital skolutveckling

Livs digitalt berättande

- och kreativt lärande